กรุณากรอกข้อมูล

ชื่อ* :
สนใจ :
อื่นๆ โปรดระบุ :
ประเภท* :
จังหวัด* :
Instagram :
Facebook :
Website :

*โปรดระบุ Instagram/Facebook/Website อย่างน้อย 1 ช่องทาง

ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน* :
นามสกุล* :
ตำแหน่ง* :
หมายเลขโทรศัพท์* :
Line ID* :
Email* :

รายละเอียดการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี* :
ชื่อบริษัท* :
ที่อยู่บริษัท (ตามหนังสือรับรองบริษัท/สำเนาบัตรปชช)* :
ที่อยู่ในการเขียนจัดส่งเอกสาร* :
ระบุที่อยู่ใหม่* :
โทรศัพท์* :
โทรสาร :
อีเมล์ :
ชื่อผู้ติดต่อประสานงานทางด้านบัญชี* :
หนังสือรับรองบริษัท/สำเนาบัตรปชช* :
*รองรับ jpg, png, pdf ขนาดไม่เกิน 5mb
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) :
*รองรับ jpg, png, pdf ขนาดไม่เกิน 5mb
ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจ* :
*รองรับ jpg, png, pdf ขนาดไม่เกิน 5mb
กรณีมีบริษัทแชร์บูธเพิ่มเติมกรุณากรอกรายละเอียดทุกบริษัท
เงื่อนไขและข้อตกลง:
ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจ ยอมรับ สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ทุกประการ และยืนยันว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้าพเจ้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อตกลง ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าจะกระทบถึงสิทธิในการจองพื้นที่*